ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تحدث

tahaddos

۱. حدیث کردن؛ سخن گفتن.
۲. خبر دادن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ