ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تحت الشعاع

tahtoššo'ā'

۱. [مجاز] کسی یا چیزی که در برابر بزرگ‌تر و مهم‌تر از خود قرار گیرد و جلوه و نمود نداشته باشد؛ در زیر شعاع؛ در پرتو دیگری.
۲. (نجوم) [قدیمی] دوسه روز آخر ماه قمری که جِرم ماه ناپدید می‌شود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ