ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تحادث

tahādos

با هم حدیث گفتن؛ با هم سخن گفتن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ