ترجمه مقاله

تجهیزات

۱. اسباب، سازوبرگ، عدت، لوازم، یراق
۲. اسلحه

آمادگی ها، آگاهی ها، ساز و برگ

ترجمه مقاله