ترجمه مقاله

تجهز

tajahhoz

آماده گشتن؛ آماده شدن برای سفر یا برای کاری؛ مهیا شدن.

ترجمه مقاله