ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تجنید

tajnid

۱. لشکر جمع کردن؛ لشکر آراستن.
۲. لشکرآرایی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ