ترجمه مقاله

تجشم

tajaššom

۱. رنج کشیدن؛ در رنج افتادن.
۲. رنج بر خود نهادن؛ با مشقت کاری را به عهده گرفتن.

ترجمه مقاله