ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تجربه

tajro(e)be

۱. آگاهی یا مهارتی که فرد در طول زندگی به‌دست می‌آورد.
۲. (اسم مصدر) آزمودن.
۳. (اسم مصدر) آزمایش.
۴. (اسم مصدر) [قدیمی] معاینۀ پزشکی.

۱. آزمایش، آزمون، امتحان، تجربت، محک
۲. آزمودگی، خبرت، خبرگی
۳. آزمودن
۴. آزمایش کردن

کارآزمای

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ