ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تجاوز کردن

۱. تعدی کردن، تعرض کردن، دستاندازی کردن، دستدرازی کردن
۲. حدشکنی کردن، مرزشکنی کردن
۳. اجحاف کردن، تخطی کردن
۴. هتک عصمت کردن، هتک حیثیت کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ