ترجمه مقاله

تجاوز

tajāvoz

۱. حملۀ نظامی یک یا چند کشور به یک یا چند کشور دیگر.
۲. آسیب رساندن یا از میان بردن حقوق دیگران.
۳. خارج شدن از اندازه.
۴. [قدیمی] گذشت؛ بخشش.

۱. اجحاف، تخطی، تخلف
۲. تعدی، تعرض، دستدرازی، دستاندازی
۳. حدشکنی، مرزشکنی
۴. هتکعصمت، عمل منافی عفت به عنف
۵. اغماض، چشمپوشی، عفو، گذشت
۶. اجحاف کردن، تخطی کردن، حدشکنی کردن
۷. سرپیچی کردن

چنگ اندازی، دست درازی، تازش

ترجمه مقاله