ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تجانس

tajānos

۱. هم‌جنس بودن؛ از یک‌جنس بودن.
۲. هم‌جنسی.

تجنیس، تشابه، سنخیت، مجانست، همانندی، هماهنگی، همجنسی، همرنگی، همگونی، همآهنگی، مشابهت

همگن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ