ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تثمیر

tasmir

۱. به ثمر رسانیدن.
۲. زیاد کردن مال و بهره گرفتن از آن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ