ترجمه مقاله

تتربو

tatarbu

مسخرگی: ◻︎ لیکن نه‌بازگردم از شرم دشمنان / کاندرخور تماخر و تتربو شدم (سوزنی: لغت‌نامه: تتربو).

ترجمه مقاله