ترجمه مقاله

تبه روزگار

tabahruz[e]gār

۱. بد روزگار؛ پریشان‌روزگار؛ بدبخت؛ تیره‌روز.
۲. ظالم؛ ستم‌کار.

ترجمه مقاله