ترجمه مقاله

تبنی

tabanni

۱. به فرزندی پذیرفتن.
۲. فرزندخواندگی.

ترجمه مقاله