ترجمه مقاله

تبعید شدن

۱. نفیبلدشدن، از وطن رانده شدن
۲. رانده شدن، طردشدن

ترجمه مقاله