ترجمه مقاله

تبسم کردن

زیر لبخندیدن، شکرخند زدن، لبخند زدن

ترجمه مقاله