ترجمه مقاله

تبدیل

tabdil

۱. تغییر چیزی به ‌جای چیز دیگر.
۲. [قدیمی] عوض کردن شخصی با شخص دیگر.

تبادل، تحول، تطور، تعویض، تغییر، دگرسانی، دگرگونی، مبادله، مبدل، معاوضه

دگرگون

ترجمه مقاله