ترجمه مقاله

تبارک

tabārak

خجسته؛ نام دیگر سورۀ ملک: ◻︎ آن بر سر گورها تبارک خواندی / واین بر در خانه‌ها تبوراک زدی (رودکی۱: ۱۲۷).

تقدس، خجستگی، مروا، میمنت ≠ مرغوا

ترجمه مقاله