ترجمه مقاله

تبادل

tabādol

با هم عوض کردن؛ بدل کردن؛ معاوضه کردن؛ عوض‌وبدل گرفتن از هم.

۱. مبادله، ردوبدل
۲. عوضوبدل، معاوضه

داد و ستد

ترجمه مقاله