ترجمه مقاله

تاکسی

tāksi

اتومبیل کرایه‌ای که در داخل شهر کار می‌کند و مردم را از محلی به محل دیگر می‌برد.

ترجمه مقاله