ترجمه مقاله

تاهل

ta'ahhol

زناشویی کردن.

۱. ازدواج، زنخواهی
۲. ازدواج کردن، زن کردن، زن گرفتن، عیال اختیار کردن ≠ تجرد
۳. همسرداری، زناشویی
۴. همسر گرفتن ≠ طلاق

ترجمه مقاله