ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تانژانت

tānžānt

تابعی مثلثاتی که در مثلث قائم‌الزاویه برابر است با نسبت ضلع مقابل به ضلع مجاور.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ