ترجمه مقاله

تامین

ta'min

۱. آماده کردن.
۲. (صفت) آماده.
۳. (صفت) دارای امنیت.
۴. امنیت داشتن.

۱. امان، امنیت، ایمنسازی
۲. آمادهسازی، فراهمسازی، بسیج، تحصیل، تدارک، ترتیب، تهیه
۳. آمینگویی
۴. امن کردن، ایمن ساختن، ایمن کردن
۵. امنیتدادن، اطمینان دادن
۶. آماده، فراهم، مهیا
۷. درامان، محفوظ
۸. آمینگویی

ترجمه مقاله