ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تامیل

ta'mil

۱. امیدوار ساختن.
۲. آرزومند کردن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ