ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تالیف

ta'lif

۱. [مقابلِ تصنیف] نوشتن و فراهم آوردن کتابی که مطالب آن را از کتاب‌های دیگر اقتباس کرده باشند.
۲. (اسم) اثری که با این روش نوشته شده است.
۳. [قدیمی] پیوند.

۱. تدوین، تصنیف، جمعآوری، گردآوری، نگارش
۲. تدوین کردن، جمعآوری کردن، گردآوری کردن
۳. ایجاد الفت کردن
۴. دلجویی، استمالت، نوازش
۵. پیوند، ترکیب
۶. پیونددهی، الفتدهی، دمسازی

گردآوری، نوشته

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ