ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تالواسه

tālvāse

= تاسه: ◻︎ مر مرا ای دروغ‌گوی سترگ / تالواسه گرفت از این ترفند (خفاف: شاعران بی‌دیوان: ۲۹۵).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ