ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تالار

tālār

اتاق بزرگ؛ سالن.

۱. ایوان، صفه
۲. سالن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ