ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاسیدن

tāsidan

۱. مضطرب شدن؛ بی‌تاب شدن.
۲. دلگیر شدن.
۳. اندوهناک شدن.

۱. اندوهگین شدن، غمگین شدن، مغموم شدن ≠ مسرور شدن
۲. اضطراب داشتن، تشویش داشتن
۳. احساسغربت کردن، غربتزده بودن
۴. پژمرده شدن، دلمرده شدن
۵. ویار داشتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ