ترجمه مقاله

تازه وارد

tāzevāred

۱. کسی که تازه به جایی وارد شده.
۲. [مجاز] بی‌تجربه.

ترجمه مقاله