ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاریک شدن

تار شدن، تیرهشدن، تیرهوتار شدن، ظلمانی شدن ≠ روشنشدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ