ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تارین

tārin

= تاریک: ◻︎ ای خواجه من جام می‌ام چون سینه را غمگین کنم؟ / شمع و چراغ خانه‌ام چون خانه را تارین کنم؟ (مولوی: لغت‌نامه: تارین).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ