ترجمه مقاله

تاخیر

ta'xir

۱. به عقب انداختن.
۲. دیر کردن.

۱. تعویق، درنگ، دیر ≠ تعجیل، تسریع
۲. تعلل، دفعالوقت، طفره، مماطله
۳. مطال
۴. دیرکرد
۵. دیرآمد
۶. مهلت، فرصت
۷. دیر کردن
۸. عقب انداختن

درنگ، دیرکرد

ترجمه مقاله