ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاجر

tājer

بازرگان؛ بازارگان.

بازرگان، پولدار، پیشهور، ثروتمند، سوداگر، غنی، معاملهگر ≠ فقیر

بازرگان، سوداگر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ