ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاتار

tātār

۱. مغول.
۲. هریک از افراد این قوم.

تتار، مغول، مغولتبار، تتر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ