ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاب دادن

۱. تابیدن، تافتن، پیچاندن
۲. سرخ کردن، بریان کردن، تفت دادن، سرخ کردن
۳. بافتن
۴. گرداندن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ