ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بی شعور

bišo'ur

نافهم؛ نادان؛ بی‌عقل.

نادان، بی خرد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ