ترجمه مقاله

بی حال

bihāl

۱. بی‌رمق؛ سست؛ ناتوان.
۲. آن‌که حال خوشی ندارد.

سست

ترجمه مقاله