ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیگناهی

۱. برائت، بیگنهی، معصومیت
۲. مظلومیت ≠ بزهکاری

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ