ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیگانه خوار

bigānexār

سلول‌هایی مانند گلبول‌های سفید که سلول بیگانه را می‌بلعند؛ فاگوسیت.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ