ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیگانه

bigāne

۱. ناشناس؛ ناآشنا؛ غریب.
۲. کسی که از کشور دیگر باشد؛ اجنبی.

اجنبی، خارجی، غریب، غریبه، غیر، متنکر، ناآشنا، ناشناس، نامحرم ≠ آشنا، خودی، محرم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ