ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیهوشی

bihuši

۱. بی‌هوش بودن.
۲. کندذهنی؛ کودنی.

اغما، بیحسی، بیخودی، غش، کما ≠ هوشیاری

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ