ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بین المللی

beyno(a)lmelali

مربوط به همه یا چند ملت: شرکت بین‌المللی.

جهانی، فرامرزی، میان کشور

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ