ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بین

bin

۱. = دیدن didan
۲. بیننده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): باریک‌بین، خرده‌بین، خودبین، دوربین، نزدیک‌بین.

۱. میان ≠ ابتدا، انتها
۲. مرکز، وسط ≠ آغاز، انتها
۳. اثنا
۴. فاصله

میان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ