ترجمه مقاله

بیمار

bimār

ناخوش؛ دردمند؛ رنجور؛ مریض؛ ناتندرست.

آهمند، بستری، دردمند، رنجور، سقیم، علیل، علیلالمزاج، مریض، معلول، منهوک، ناتندرست، ناخوش، ناسالم ≠ سالم

ترجمه مقاله