ترجمه مقاله

بیلان

bilān

= ترازنامه

ترازنامه، کارکرد، کارنامه، گزارش

تراز

ترجمه مقاله