ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیشی

افزونی، زیادت، فزونی، کثرت ≠ قلت، کمی، منقصت، نقصان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ