ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیراهه

birāhe

۱. بیابانی که راه به جایی نداشته باشد.
۲. راهی که انسان از آن به مقصد نرسد؛ راه کج و غلط.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ