ترجمه مقاله

بیدانش

بیمعرفت، جاهل، جهول، نادان، نافرهیخته ≠ دانشمند، دانا، فرهیخته

ترجمه مقاله