ترجمه مقاله

بیتوته کردن

۱. شبزندهداری کردن، شب نخفتن ≠ خفتن
۲. شب دور از خانه به سر بردن
۳. بیدار ماندن

ترجمه مقاله